TÁBOROVÉ HRY


Táborová hra - probíhá celých 14 dní a skládá se z 10 her, které se uskutečňují každý den (mimo dny, kdy jsou plánovány celodenní výlety). Tyto hry jsou hodnoceny samostatně, ale také dohromady jako celotáborová hra. Vyhodnocení se uskuteční při rozlučkovém táboráku.

1. vodnický pětiboj
2. expedice Lamaira
3. orientační běh
4. rány do kbelíku
5. IQtest 6. dopravní test
7. Aku-Aku
8. topografický závod
9. stolní tenis
10. tábornické znalosti

HRY JSOU OBMĚŇOVÁNY DLE POČASÍ A ZKUŠENOSTI VEDOUCÍCH


Aku-Aku - hra probíhá v dopoledním či odpoledním zaměstnání v lese. Oddíl se rozdělí na 4-členná družstva. Hra je založena na pověsti koktavého Lojzi, který má poklad, nacházející se v blízkém okolí dětí. Dále následuje hledání návodu. Návod se skrývá na 50 m vzdáleném místě v lese, v kruhu o průměru cca 15 m a je rozdělen na 100 slovních spojení označenými čísly 1 -100. Jeden z družstva sedí na místě, kde se nachází poklad a zapisuje. Ostatní členové hledají v kruhu slovní spojení. Nesmí se jich však dotýkat ani je zahrabávat a jinak zakrývat. Mohou si je pouze zapamatovat i s pořadovým číslem a běžet je sdělit svému strážci pokladu (ten, který zapisuje). Limit na hru je 60 min. Strážci pokladu se mohou měnit, v závislosti na vyčerpání ostatních spoluhráčů. Cílem hry je sestavit co nejvíce ze 100-dílného návodu a najít poklad. Vyhodnocení se provádí za souvisle uspořádaný návod a zda-li družstvo najde poklad.


Dopravní test - hra probíhá v dopoledním a odpoledním zaměstnání při hezkém počasí na koupališti, v opačném případě v táboře. Oddíl se rozdělí na jednotlivce a vedoucí předkládá obrázky dopravních značek se 3 možnostmi. Vyhodnocení za správnou odpověď = 1 bod. Test se skládá přibližně ze 30 značek.


Expedice Lamaira - tato hra probíhá v dopoledním či odpoledním zaměstnání. Oddíl jako celek si vyhotoví lodě, které vypadají jako dvě obloukem k sobě svázané větve, přepažené malými větvičkami na 3-4 díly. Potom se oddíl rozdělí na 3-4 členné skupinky. Skupinka nasedne do lodi. Jeden z posádky nese vrchovatý ešus vody a hra začíná. Měří se čas. Posádka vybíhá na trať, na které plní různé úkoly:

1. zacouvat s lodí do úzkého prostoru
2. slalom s lodí mezi stromy
3. projíždění branek podle čísel, která jsou rozmístěna v náhodném pořadí 1-10
4. bombardování nepřátelských pozic ( hod na cíl)
5. vytvoření ochranných štítů pro loď (složení večerníčkovi čepice a nasazení na hlavu)
6. jízda poslepu (všichni členové si zavážou oči a poslední naviguje
7. výměna triček
8. běh do cíle
Hodnotí se čas, počet a provedení splněných úkolů, množství přinesené vody a po celou dobu jízdy nesmí posádka položit loď na zem.


IQ test - hra probíhá v dopoledním či odpoledním zaměstnání. Oddíl se rozčlení na jednotlivce a v táboře nebo na koupališti se odpovídá na otázky, které jsou opět pokládány s ohledem na věk dětí. Otázek je 80 a nejsou dávány možnosti. Vyhodnocení: za každou správnou odpověď´= 1 bod. Body se sečtou a dle příručky se vyvěsí definice.


Noc dlouhých nožů - je noční hra, která se uskuteční v táborovém prostranství, kde nejsou žádné překážky. Začíná ve 23.00 hod a končí zhruba ve 24.00 hod. Děti mají přesně vymezený prostor, ve kterém se mohou pohybovat a každé z nich má jeden život v podobě nafukovacího balónku uvázaného kolem pasu a umístěného na zadní části těla. Hra spočívá v tom, že všechny děti z celého tábora (cca 160 dětí) společně bojují proti svým vedoucím (cca 20 lidí), kteří mají také pouze jeden život stejně jako děti. Smyslem hry je zneškodnění co největšího počtu hráčů v časovém úseku 60 min. Vyřazení hráče spočívá v prasknutí balónku. Nesmí být však použito žádných pomůcek, pouze holých rukou. Hra končí většinou dříve, a to porážkou vedoucích.


Noční přesun - noční hru, začínající ve 24.00 hod., podniknou pouze starší děti z 5.-8. oddílů (od 12-16 let). Děti se odvedou v 8 až 10 členných skupinkách na neznámé místo, vzdálené 5 km od tábora. Na děti budou vždy dohlížet dva dospělí, kteří jsou zpravidla němí. Děti obdrží ručně kreslenou mapu s topografickými značkami a vzkazy v Morseově abecedě. Vedoucí ukáže dětem výchozí místo, kde se právě nachází a označí jim ho na mapě. Dospělý doprovod začne měřit čas přesunu a nechá děti, aby se orientovaly dle svých schopností. Jestliže děti zvolí špatný směr, upozorní je němý vedoucí posunky. Každé toto upozornění znamená 5 trestných minut k naměřenému času. Cílem hry je co nejrychlejší a bezchybné přemístění se do tábora.


Orientační běh - probíhá v dopoledním či odpoledním zaměstnání. Jedná se o běh jednotlivců na trati cca 2 - 3 km dlouhé, na které se plní různé úkoly. Měří se čas. Každý závodník dostane kartičku se jménem a časem startu. Běží po trase, kde plní různé úkoly:

1. provedení jednoho uzlu
2. znalost 5 znaků Morseovy abecedy
3. otázka ze zdravovědy
4. hod na cíl
5. otázka ze znalosti dopravních značek
6. střelba ze vzduchovky
7. přelezení potoka na laně
8. odhad vzdálenosti


Rány do kbelíku - probíhá v dopoledním či odpoledním zaměstnání, družstvo se rozdělí na 3 členné týmy. Tyto týmy se posadí odděleně od sebe a vytvoří si kartičky s písmeny a, b, c, a d. Vedoucí pokládá otázku a přitom poskytne vždy 4 možnosti. Otázky jsou různé pro mladší a starší děti rozdílné. Skupinky dostanou cca 5 sec. na to, aby se poradily a poté na povel vedoucího zvednou kartičku s odpovědí. Vedoucí zapíše družstvům body pouze za správné odpovědi. Otázek je cca 30 - 40. Na konci se sečtou body a každý oddíl získává za každý dosažený bod, právo jednoho hodu šiškou do kbelíku na určitou vzdálenost. Vítězí družstvo, které nahází nejvíce šišek do kbelíku.


Stezka odvahy - je noční hra, která začíná přibližně ve 24.00 hod. Stezku odvahy podniknou pouze děti z 1.-4. oddílů (do 12 let). Hra spočívá v tom, že dítě projde trasu cca. 300 m dlouhou, označenou světly, nočním lesem. Děti startují po jednom s tím, že po trase se pohybuje několik strašidel (kostlivců, upírů a různé jiné havěti). Děti, které trasu úspěšně zdolají, jsou vyznamenány před celým táborem druhý den při nástupu.


Stolní tenis - probíhá v dopoledním či odpoledním zaměstnání. Turnaj ve stolním tenise se hraje v rámci oddílu.


Tábornické znalosti - hra probíhá v dopoledním nebo odpoledním zaměstnání. Během tábora jsou děti seznámeny s Morseovou abecedou a s 5 druhy uzlů. Toto je zkouška těchto znalostí. Probíhá tak, že každý zvlášť dostane 10 písmenek Morseovy abecedy a musí k nim doplnit pomocné slovíčko a znak. Každý je vyzkoušen ze 3 uzlů, které si vylosuje. Hodnotí se počet správných odpovědí a provedení uzlů.


Táborová olympiáda - se skládá z 10 částí, které jsou jednotlivě hodnoceny. Těchto 10 disciplín se skládá z několika klasických atletických úkonů. Nakonec se celá soutěž vyhodnotí tak, že se sečtou veškeré dosažené body za plnění všech disciplín.

1. běh 400 m
2. běh 100 m
3. vrh koulí
4. střelba ze vzduchovky na 10 m
5. hod na cíl
6. skok z místa sounož
7. přemístění se zavázanýma nohama na 20 m
8. shyby
9. dřep za min
10. sed, leh za min


Táborová pouť - probíhá v poslední den. Po táboře se rozmístí cca 6 - 10 atrakcí a děti plní nejrůznější úkoly, za které získají žetony. Žetony mohou proměnit za sladkosti nebo jiné výhry (např. školní pomůcky, knížky, sponzorské dary).


Táborové bingo - hraje se ve večerních hodinách (cca od 20.00 hod. do večerky) a řídí se stejnými pravidly, jako bingo, které probíhalo v televizním vysílání. Hrají se hry sudá-lichá,4 rohy, 2 linie a bingo. Cena za výhru se skládá ze sladkostí a z odměny oddílu, do kterého výherce patří.


Topografický závod - hra probíhá v dopoledním či odpoledním zaměstnání. Děti jednotlivě běží na určité místo v lese cca 300 m, kde je rozmístěno 15 topografických značek. Děti je hledají a zakreslují na papír. Měří se čas a za každou nenalezenou značku se přičítají 3 trestné min. k dosaženému času. Hodnotí se dosažený čas a vyšší počet nalezených značek.


Vodnický pětiboj - hra zahrnutá do celotáborové hry. Probíhá v dopoledním nebo odpoledním zaměstnání za slunečného počasí a skládá se z pěti disciplín:

1. vodník se snaží na čas vylovit ústy píšťalku z nádoby naplněné vodou a zapískat na ni (max. limit 1 min)
2. vodník se snaží na čas přenést na zádech v ešusu vodu na určitou vzdálenost. Pokud se mu voda vylije, vrací se na start a absolvuje trať znovu. Pozn. vodník se pohybuje po čtyřech , trať je dlouhá cca 5-10 m (max. limit 5 min.)
3. vodník plní na čas vodou láhev s úzkým hrdlem za pomocí polívkové lžíce (bez limitu)
4. vodník musí na čas vypít určité množství vody (cca 0,3 - 0,5l)
5. vodník se snaží za pomocí brčka s ucpaným nosem pouštět do vody co nejdelší dobu bublinky na jeden nádech

Hra se vyhodnotí a z každého oddílu dostane nejlepší soutěžící diplom „doleckého vodníka Čochtana".


Volba miss a missáka - tato soutěž probíhá zpravidla ve večerních hodinách od 20.00 hod do 22.00 hod před diskotékou. Porota se skládá z několika vedoucích a několika dětí. Volba probíhá v pěti disciplínách:

1. představení se (záliby, koníčky, rodina)
2. recitace nebo zpěv
3. volná disciplína
4. otázky poroty
5. promenáda v čemkoliv

Kategorie:
mladší dívky 1. - 4. oddíl (10 dívek)
starší dívky 5. - 8. oddíl (10 dívek)
mladší chlapci 1. - 4. oddíl (10 chlapců)
starší chlapci 5. - 8. oddíl (10 chlapců)

Tyto disciplíny jsou hodnoceny jednotlivě a na závěr se vyhodnotí 1., 2. a 3. místo.


Zdravověda - přednáška o první pomoci, která probíhá po večerce místo pohádky na dobrou noc. Přednáší zdravotnice tábora cca 30 min.